عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان کابلهای کنترلی و قدرت
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/01/30
  آخرين مهلت :1401/02/07
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان کابلهای کنترلی و قدرت

<< بازگشت به ليست مناقصات