عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان واجد شرایط تامین پیچ و مهره (Stud Bolts and Nuts)
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/02/05
  آخرين مهلت :1401/02/15
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان واجد شرایط تامین پیچ و مهره (Stud Bolts and Nuts)

<< بازگشت به ليست مناقصات