گزارش ساخت داخل و قطعات داخلی سازی شده در پروژه جاسک

  • ساخت پمپ های اصلی و  VFDهای آنها با این قدرت و توان برای نخستین بار در کشور
  •  بومی سازی پکیج جت میکسر (شامل نازل و تراک پمپ و دیزل)
  • تولید ورق های A-283 NACEبا ضخامت های 9 و 10 میلی متر برای نخستین بار در این پروژه
  • تغییر ظرفیت و چیدمان پمپ های اصلی به گونه ای امکان داخلی سازی آنها فراهم باشد.
  • واگذاری ساخت شیرهای MOVبه سازنده داخلی برای نخستین بار در کشور
  • تامین فلنج های مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با شرکت سازنده پترو صنعت عادل
  • تامین شیرآلات دستی مورد نیاز پروژه از طریق عقد قرارداد با شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار
  • بخشی از ورقهای پروژه که امکان تولید داخل وجود داشته است از طریق شرکت فولاد اکسین تامین شده است. شایان ذکر است تامین بخش عمده ای از ورقها از تولید داخل انجام شده است.
  • تامین شیرآلات On/Offاز طریق عقد قرارداد با شرکت سازنده بهسازان جنوب
  • تامین پمپ های آتش نشانی از طریق عقد قرارداد با شرکت سازنده پتکو