پروژه توسعه میدان نفتی دارخوئین (فاز سوم)

موقعیت پروژه میدان نفتی دارخوئین

ميدان نفتي دارخوين در 30 كيلومتري شمال خرمشهر و ۱۰۰ كيلومتري جنوب غربي اهواز و مجاور مرز ايران و عراق به طول 24 كيلومتر و عرض 10 كيلومتر واقع شده است. فاز ۱ و ۲ اين ميدان به ظرفيت ۱۶۰هزار بشكه در روز توسط شركت ايتاليايي ENIاجرا و به بهره برداري رسيده است.

بهره برداري از فازهاي ۱ و ۲ اين ميدان نشان داده كه توليد واقعي فراتر از ميزان مورد نظر در مطالعات بوده بطوريكه اين ميدان را در رده كم ريسك ترين ميدان هاي نفتي كشور قرارداده است، با عنايت به موارد فوق و با توجه به پايين آمدن سطح توليد نفت كشور در سالهاي آتي، فاز سوم اين پروژه به عنوان يكي از پروژه هاي مهم و حياتي در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۹ نسبت به برگزاري مناقصه با شركت پيمانكاران واجد شرايط و سرمايه گذاران داخلي و خارجي اقدام نمود و در نهايت پيشنهاد طرح توسعه ميدان با ( Master Development PlanMDPارائه شده از طرف كنسرسيوم به رهبری شرکت پترو اميد آسيا به عنوان پيشنهاد برتر مناقصه از طرف شركت ملي نفت ايران (NIOC) شناخته شده و قرارداد مربوطه در قالب قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back)به امضاء رسيد.

فاز سوم توسعه ميدان نفتي دارخوئين، شامل توسعه مخازن نفت سنگين ايلام و سروك و توسعه جنوب مخزن نفت سبك فهليان مي باشد.

نفت اوليه در جاي مخازن ايلام، سروك و توسعه جنوب مخزن فهليان در شرايط اوليه اين مخازن بترتيب ۱۴۹۰ ، ۵۸۰ و ۴۷۸ (ميليون بشكه استاندارد) برآورد شده است.

مرحله اول توليد فاز ۳ شامل توليد از مخزن فهليان است كه با ۵ حلقه چاه عمودي براي توليد ۱۴۰۰۰ (بشكه درروز) اجرائي خواهد شد.

بدنبال توليد مرحله اول از فهليان، مرحله دوم توليد آغاز مي شود. اين توليد مشتمل بر توليد 15000 بشكه درروز با ۱۱ حلقه چاه افقي دو شاخه از مخزن ايلام و 17000 بشكه درروز با 10 حلقه چاه انحرافي با تزريق گاز همراه است كه پس از تائيد آن بوسيله فعاليتهاي آزمايشگاهي گسترده و شبيه سازي مخزن اجرائي مي شود. با اجرای مرحله دوم، توليد میدان به  46000 بشكه درروز خواهد رسید.

پس از اجرای کامل مراحل اول و دوم، مرحله نهایی آغاز خواهد شد. هدف از توليد نهایي در برنامه توسعه ميدان (MDP)، افزايش توليد روزانه به سقف 60000 (بشكه درروز) مي باشد که با تزريق گاز به لايه هاي ايلام و سروك و در مدت زمان ۶۶ ماه اجرائي خواهد شد.

  • مخزن فشار بالاي فهليان نفت سبك خود را در حالت تخليه طبيعي توليد خواهد كرد.
  • نفت خام سنگين ايلام و سروك (كه داراي قابليت نفوذپذيري بسيار كمي در ايلام است) و دبي نسبتاً بالاي آن در سروك باعث شده است تا محتويات چاه بصورت مصنوعي بالا بيايد.
  • هزينه سرمايه فرازآوری و ويسكوزيته بالاي نفت خام هر دو مخزن عامل تعيين كننده انتخاب پمپهاي الكتريكي درون چاهي( ESP) در مقابل تكنيك فرازآوري مصنوعي نفت با تزريق گاز در هر دو مخزن ايلام و سروك مي باشد. احتمال استفاده از ساير سيستم هاي فرازآوري مصنوعي بايد در مطالعات FEEDآتي مدنظرقرار گيرد.
  • برنامه توسعه ميدان با حفر 26 چاه توليدي انجام خواهد شد که پس از انجام مطالعات FEED چنانچه از لحاظ فني لازم باشد ۵ چاه توليدي ديگر اضافه خواهد شد.