اعضای هیئت مدیره

رضا چراغی کوتیانی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره cheraghi.r@poa.co.ir
حمید مهدوی راد نایب رئیس هیأت مدیره mahdavirad.h@poa.co.ir
عضو غیر موظف هیآت مدیره
علی طالبی عضو هیأت مدیره
اسمعیل ملکی رییس هیأت مدیره