اعضای هیئت مدیره

رضا چراغی کوتیانی سرپرست و عضو هیات مدیره cheraghi.r@poa.co.ir
حمید مهدوی راد عضو هیئت مدیره mahdavirad.h@poa.co.ir
احمد قلعه بانی عضو غیر موظف هیئت مدیره
علی طالبی عضو غیر موظف هیات مدیره
اسمعیل ملکی عضو غیر موظف هیات مدیره